Všeobecné obchodné podmienky

predávajúci:

Flowers drive s.r.o.

IČO: 53396952
IČ DPH: SK2121380074 podľa §4

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, vložka č. 40949/R

(ďalej ako „Predávajúci“)

I. úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou www.laskykvet.sk (ďalej ako „Internetová stránka“).
 2. Tovarom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú najmä kvety, resp. viazané kytice zo živých rezaných kvetín ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky alebo v priestoroch Predávajúceho alebo aj iný ďalší tovar ponúkaný Predávajúcim na Internetovej stránke alebo v priestoroch Predávajúceho. (ďalej ako „Tovar“).
 3. Kúpnou cenou za Tovar na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie cena zverejnená na Internetovej stránke alebo v prevádzke Predávajúceho pri príslušnom Tovare v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak (ďalej ako „Kúpna cena“). Kúpna cena je uvádzaná vrátane 20% DPH.
 4. Zobrazenie Tovaru na Internetovej stránke je výlučne ilustračné. Kytice, ktoré máme na našej stránke sa môžu trochu líšiť od dodaných, pretože môže nastať prípad, že nie je k dispozícii potrebný kvet. Vždy je však zachovaný počet, farebná kombinácia a hodnota objednanej kytice. Niektoré kvety môžu byť nahradené inými vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť.
 5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 6. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za Kupujúceho považuje 
  1. osoba, ktorá vykonala Objednávku a za Objednávku zaplatila alebo
  2. osoba, ktorá je v Objednávke uvedená ako príjemca tovaru a vzťahujú sa na ňu povinnosti kupujúceho, najmä pri prevzatí Tovar. (ale spolu ako „Kupujúci“)
 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

II. uzatvorenie kúpnej zmluvy/objednávka

 1. Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke alebo vo forme predloženia návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy osobne v priestoroch Predávajúceho alebo uskutočnená telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho: +421 948 762 544 (ďalej ako „Objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky má Kupujúci pred definitívnym odoslaním Objednávky Predávajúcemu možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.
 2. Ak Predávajúci nie je schopný splniť Objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie Objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že Tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať Objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže Predávajúci Objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje(napríklad zaslaním e-mailu). Taktiež má Predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný Predávajúci vrátiť do 14 dní.
 3. Kupujúci je odoslaním Objednávky viazaný k zaplateniu Kúpnej ceny a k prevzatiu objednaného Tovaru.
 4. Každá Objednávka Kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je buď fyzickou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (názov ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názov obce a PSČ) alebo právnickou osobou, v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo, DIČ,

b) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho, v prípade ak je príjemca tovaru osoba odlišná od Kupujúceho tak Kupujúci do Objednávky uvedie aj telefónne číslo príjemcu Tovaru,

c) názov a množstvo Tovaru,

d) Kúpnu cenu,

e) spôsob platby za Tovar,

f) miesto doručenia,

g) dátum a čas doručenia Tovaru jeho príjemcovi  (najskôr po dvoch hodinách od momentu vytvorenia a podania Objednávky. Predávajúci môže z významných prevádzkových dôvodov upraviť dátum a čas doručenia Tovaru, no v tom prípade bude musieť Kupujúcemu túto zmenu oznámiť. Ak Kupujúci so zmenou dátumu a času nesúhlasí, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy)

h) dátum vystavenia Objednávky,

i) súhlas Kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Kupujúceho, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky,

j) súhlas Kupujúceho s reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneného na Internetovej stránke a potvrdenie Kupujúceho, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky a že bol zo strany Predávajúceho riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť

k) potvrdenie Kupujúceho, že si Predávajúci riadne a včas splnil svoju povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), - toto ustanovenie sa uplatňuje pri Objednávkach vytvorených telefonicky alebo cez Internetovú stránku.

l) potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu.

 1. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.4 týchto všeobecných obchodných podmienok pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky Kupujúceho, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.
 2. Po obdržaní Objednávky Predávajúcim bude Kupujúcemu, pri Objednávkach podaných prostredníctvom Internetovej stránky zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré má však len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o doručení jeho Objednávky Predávajúcemu. Oznámenie nie je v žiadnom prípade považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Predávajúceho.
 3. Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia akceptácie Objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho (ďalej ako „Akceptácia Objednávky“).
 4. Každá Akceptácia Objednávky zo strany Predávajúceho, pri Objednávkach urobených cez Internetovú stránku, musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) číslo Objednávky pridelené Predávajúcim,

b) názov a množstvo Tovaru,

c) Kúpnu cenu,

d) spôsob platby za Tovar,

e) spôsob doručenia (donáška/osobné prevzatie v odbernom mieste),

f) platobné údaje

 1. Zmenu Objednávky môže Kupujúci vykonať najneskôr 24 hodín pred dohodnutým dátumom doručenia Tovaru. Zmenou Objednávky sa má na mysli -  výber inej kytice, zmena adresy doručenia, zmena dátumu doručenia alebo zrušenie Objednávky.

III. Kúpna cena, podmienky a formy je platby

 1. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve. Všetky poplatky spojené s úhradou Kúpnej ceny znáša Kupujúci. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktoré sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa platobných inštrukcií, najneskôr  pri prevzatí Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas. V prípade ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu v lehote podľa článku 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak bude na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare uvedená Kúpna cena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Kúpna cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti Tovaru javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Kúpna cena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Kupujúceho riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom oznámenia správnej Kúpnej ceny. Okamihom doručenia potvrdenia Kupujúceho, že so správnou Kúpnou cenou súhlasí, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka Kupujúceho za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.
 5. V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Kupujúcim nestačí na úhradu všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, je splnený ten záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý určí Kupujúci pri plnení. Ak Kupujúci neurčí, ktorý záväzok Predávajúcemu plní, peňažné plnenie Kupujúceho sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Kupujúceho alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Kupujúceho najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto odseku nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Kupujúci plní Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Kupujúceho splnený. Pri plnení peňažného záväzku sa započíta platenie Kupujúceho vždy najprv na istinu a až potom na príslušenstvo pohľadávky, ak Kupujúci neurčí inak.
 6. Za Tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 
 • platba v hotovosti (platíte pri preberaní tovaru v predajni Predávajúceho),
 • platba kartou, bankový prevodom,
 • platba prevodom, alebo kartou cez služby PayPal.

IV. dodanie tovaru

 1. V prípade, že je daný Tovar skladom, Predávajúci ho doručuje najskôr po 2 hodinách od potvrdenia Objednávky alebo umožní kupujúcemu jeho osobné vyzdvihnutie v odbernom mieste, ak si kupujúci vyberie osobné vyzdvihnutie ako formu doručenia.
 2. Ak sa jedná o Tovar na objednávku Predávajúci bude Kupujúceho o jeho dodaní informovať e-mailom.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar doručovaný, v prípade ak si Kupujúci neprevezme Tovar v prevádzke Predávajúceho.
 4. Predávajúci realizuje doručenie ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, treťou osobou alebo vlastnými zamestnancami. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene objednávky. 
 5. Kupujúcemu je účtovaný poplatok za dopravu vo výške v sume 6 € s DPH. Predávajúci doručuje Tovar len na území Hlavného mesta Bratislavy.
 6. Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 7. Predávajúci sa snaží vytvárať všetky kytice presne podľa uvedených fotografií na Internetovej stránke, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Hodnota kytice vždy ostáva zachovaná. 
 8. Tovar (kytice) sa považuje za doručený aj v prípade, ak je doručený v čase a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami a Kupujúci odmietne prevziať Tovar bez ospravedlniteľného dôvodu (napr. ak je tovar poškodený). Za odmietnutie prevziať Tovar sa považuje aj situácia, ak sa s Kupujúcim a/alebo s osobou, ktorej má byť Tovar doručený nepodarí spojiť za účelom prevzatia zásielky (Kupujúci a/alebo osoba, ktorej sa má Tovar doručiť napr. neotvárajú dvere na adrese doručenia, alebo nedvíhajú telefón) aj napriek tomu, že Predávajúci a/alebo ním poverená osoba vyvinie primerané úsilie.

V. práva a povinnosti

 1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe Objednávky potvrdenej Akceptáciou Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky.

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za Tovar.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Kúpnu cenu Tovaru uvedenú na Internetovej stránke. Zmena Kúpnej ceny Tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou Kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.
 3. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite dohodnutom Zmluvnými stranami.
 4. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň Kúpnu cenu.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar a jeho obal pri jeho preberaní. 
 6. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu.

vi. komunikácia a doručovanie

 1. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Kúpnej zmluve alebo telefonicky, s výnimkou prípadov kedy je výslovne predpísaná alebo dohodnutá písomná forma.
 2. Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.
 3. Podania Zmluvných strán v písomnej forme (ďalej ako „Písomnosti“) budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví Zmluvy alebo adresa, ktorú Zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane ako svoju adresu doručovania, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej Zmluvnej strany. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

vii. odstúpenie od zmluvy a Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Kupujúci v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. c) a d) Zákona nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa a zároveň predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. 
 3. Zrušiť Objednávku a Odstúpiť od Kúpnej zmluvy má Kupujúci právo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom doručenia Tovaru zaslaním e-mailu s identifikáciou Objednávky na adresu: info@laskykvet.sk
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak právo na odstúpenie od zmluvy chce využiť z dovolených dôvodov, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 5. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

viii. alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený využiť možnosti alternatívneho riešenia sporov a obrátiť sa na Predávajúceho v prípade ak sa domnieva, že Predávajúci akokoľvek porušil jeho práva spotrebiteľa ako aj v prípade ak nesúhlasí so spôsobom vybavenia riadne uplatnenej reklamácie. V takýchto prípadoch sa každý Kupujúci môže obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ktorú Predávajúcemu zašle na emailovú adresu info@laskykvet.sk
 2. V prípade, že Predávajúci žiadosť o nápravu podanú podľa ods. 1 zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia alebo ak Kupujúci nebude súhlasiť s navrhovaným spôsobom vybavenia žiadosti, Kupujúci má na základe príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo na mimosúdny alternatívny spôsob riešenia sporov so spoločnosťou po podaní návrhu podľa ods. 3.
 3. Kupujúci môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu podľa §12 zákona číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa s návrhom môže obrátiť na ktorýkoľvek z registrovaných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) a jedným z nich je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenskej obchodnej inšpekcii je možné podať návrh na vyplnenom formulári prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ars@soi.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 5. Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.
 6. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.

ix. záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.
 4. Predávajúci je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Kupujúci je povinný ich Predávajúcemu uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 8. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti, v prevádzke Predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na Internetovej stránke.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

www.soi.sk