Pravidlá súťaže

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Flowers drive s.r.o., IČO 53396952, so sídlom Pribinova 25, Bratislava (ďalej tiež len " prevádzkovateľ").

II. Miesto a doba trvania súťaže

Súťaž prebieha v konkrétnom uvedenom termíne v rámci internetovej stránky www.laskykvet.sk

III. Súťažné zadanie

Súťaž bude zahájená Prevádzkovateľom prostredníctvom zverejnenia na webe www.laskykvet.sk alebo Instagrame alebo Facebooku vždy k uvedenému konkrétnemu dátumu.

IV. Podmienky v súťaži

IV.I.  Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky/Českej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom. 

IV.II.  Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte. 

V. Pravidlá súťaže

V.I. Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

  • mať minimálne 18 rokov
  • splniť súťažnú úlohu – vyplniť formulár
  • v prípade výhry sprístupniť požadované informácie a poskytnúť pravdivo nasledovné osobné údaje:
    • meno a priezvisko,
    • telefonický kontakt,
    • adresa doručenia 

V.II. Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom e-mailu uvedeného vo formulári.

VI. Určenie výhercov súťaže a ceny

VI.I. Výhra bude definovaná a zverejnená v aktuálnom súťažnom príspevku.

VI.II. Po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, bude náhodne vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. 

VI.III. Žrebovanie výhercov o výhry vykoná prevádzkovateľ súťaže. Žrebovať sa bude po skončení každej jednotlivej súťaže. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže do termínu označeného ako koniec súťaže. Vyžrebovaný súťažiaci získa vyhlásenú cenu. Výhercovia budú kontaktovaní prevádzkovateľom. 

Výhra musí byť prevzatá výhercom do 30 dní od vyžrebovania.  

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

VII. Ochrana osobných údajov

VII.I. Zapojením do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. 

VII.II. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do dovolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z..

VII.III. Výherca zapojením sa do súťaže a prevzatím výhry súhlasí s fotodokumentáciou preberania výhry a jej následnou publikáciou na Facebook alebo Instagrame prevádzkovateľa. 

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.I. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov. 

VIII.II. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.