Reklamačný poriadok

Žiadna položka

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1         Obchodná spoločnosť Flowers drive s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09  Bratislava, IČO: 53 396 952, DIČ: 2121380074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40949/R, (ďalej ako „Predávajúci“)  je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou www.laskykvet.sk (ďalej ako „Internetová stránka“).

1.3 Tovarom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumejú kvety, resp. viazané kytice zo živých rezaných kvetín ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky alebo fyzicky v prevádzkarňach Predávajúceho (ďalej ako „Tovar“).

1.4 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“). Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

1.5 Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie Tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a vykonávanie záručných opráv.

 2. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní Kupujúcemu (článok V. všeobecných obchodných podmienok). Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po dodaní Tovaru v záručnej dobe (záruka).

2.2 Pri použitých veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.3 Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré boli spôsobené Kupujúcim, tretími osobami, bežným opotrebením Tovaru alebo po uplynutí doby životnosti Tovaru, a to najmä ak vady vznikli:

 1. a) v dôsledku nesprávneho používania, skladovania alebo ošetrovania Tovaru,
 2. b) v dôsledku živelnej udalosti alebo zásahom vyššej moci, alebo
 3. c) iným konaním či nekonaním Kupujúceho alebo tretích osôb.

2.4 Za vadu Tovaru nemožno považovať, ak vyplýva už z jeho povahy, že životnosť Tovaru je obmedzená na kratší čas použitia. Doba životnosti Tovaru je Predávajúcim vždy uvedená, inak sa nemá možnosť tejto životnosti dovolávať.

3. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Na účely tohto reklamačného poriadku sa za opätovné vyskytnutie vady po oprave považuje výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách a za väčší počet vád sa považuje výskyt najmenej troch odstrániteľných vád súčasne.

3.3 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

3.4 Ak Tovar predávaný za nižšiu Kúpnu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

3.5 V prípade ak zo strany Kupujúceho nedôjde ani po poskytnutí primeranej lehoty k voľbe práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, toto zvolí Predávajúci.

 4.UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bol Tovar kúpený. Kupujúci je povinný práva zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatniť u Predávajúceho bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru.

4.2 Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady Tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a) osobne v prevádzkarni Predávajúceho,
 2. b) elektronicky na e-mailovej adrese uvedenej na Internetovej adrese Predávajúceho.

4.3 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci taktiež povinný uviesť nasledovné údaje a informácie:

 1. a) podrobný popis namietanej vady Tovaru,
 2. b) požadovaný spôsob vybavenia reklamácie Tovaru, pričom uplatnený nárok nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho dodatočne zmeniť,
 3. c) spôsob prevzatia Tovaru po ukončení reklamačného konania, a to vrátane adresy Kupujúceho, na ktorú má byť Tovar po ukončení reklamačného konania zaslaný,
 4. d) identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (názov ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názov obce a PSČ),
 5. e) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

4.4 Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie Tovaru je Kupujúci povinný určiť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.5 Reklamačné konanie začína dňom, kedy Predávajúci obdrží od Kupujúceho všetky veci, dokumenty, údaje a informácie podľa tohto reklamačného poriadku.

4.6 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 5.VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Predávajúci vybaví reklamáciu Tovaru bezodkladne, no najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa začatia reklamačného konania (článok 5.6 tohto reklamačného poriadku). V rámci vybavenia reklamácie posudzuje Predávajúci iba tie vady Tovaru, ktoré Kupujúci namietal pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru.

5.2 Po ukončení reklamačného konania bude zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho zaslaná správa obsahujúca informáciu, že jeho reklamácia bola vybavená (ďalej ako „Správa o vybavení reklamácie“). Správa o vybavení reklamácie sa považuje za riadne doručenú Kupujúcemu v deň jej odoslania, aj keď si ju Kupujúci neprečítal. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad.

5.3 Na základe voľby Kupujúceho môže byť Tovar Kupujúcemu po ukončení reklamačného konania zaslaný jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a) prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby alebo poštové služby na adresu uvedenú Kupujúcim pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru,
 2. b) osobné prevzatie Tovaru na adrese zverejnenej na Internetovej stránke ako adresa pre uplatnenie reklamácie Tovaru (ďalej ako „Osobné prevzatie Tovaru“).

5.4 V prípade ak Kupujúci pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru požiadal Predávajúceho, aby mu bol Tovar po ukončení reklamačného konania zaslaný prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby alebo poštové služby a súčasne ak bola reklamácia Tovaru zo strany Predávajúceho uznaná za oprávnenú, znáša náklady spojené s takýmto zaslaním Tovaru Predávajúci.

5.5 V prípade ak Kupujúci pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru požiadal Predávajúceho, aby mu bol Tovar po ukončení reklamačného konania zaslaný prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby alebo poštové služby a súčasne ak bola reklamácia Tovaru zo strany Predávajúceho zamietnutá, znáša náklady spojené s takýmto zaslaním Tovaru Kupujúci, a to vo výške zodpovedajúcej príslušnej cene za dodanie Tovaru zverejnenej na Internetovej stránke v čase uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady Tovaru zo strany Kupujúceho (ďalej ako „Náklady“).

5.6 Predávajúci nie je povinný po ukončení reklamačného konania zaslať Kupujúcemu Tovar skôr ako Kupujúci uhradí Predávajúcemu tieto Náklady. Náklady je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy o vybavení reklamácie, a to bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v Správe o vybavení reklamácie.

5.7 V prípade zaslania Tovaru prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby alebo poštové služby je Kupujúci povinný Tovar riadne a včas od doručovateľa prevziať. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5,- € (slovom: päť eur), a to aj keď Kupujúci porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil.

5.8 Kupujúci je povinný uskutočniť Osobné prevzatie Tovaru do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy o vybavení reklamácie. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2,- € (slovom: dve eurá) za každý aj začatý deň omeškania, a to aj keď Kupujúci porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil.

5.9 Pri Osobnom prevzatí Tovaru vydá Predávajúci Tovar výlučne Kupujúcemu, ak nie je ďalej v tomto reklamačnom poriadku ustanovené inak. Pri Osobnom prevzatí Tovaru je Predávajúci oprávnený vyžiadať si od Kupujúceho pred samotným vydaním Tovaru preukaz totožnosti za účelom jeho identifikácie. Kupujúci môže na prevzatie Tovaru splnomocniť tretiu osobu, ktorá je povinná preukázať sa Predávajúcemu pri Osobnom prevzatí Tovaru písomným plnomocenstvom.

 6.SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na Internetovej stránke. Reklamácia Tovaru sa spravuje reklamačným poriadkom v znení, v ktorom je uvedený na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

6.2 Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tohto reklamačného poriadku ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto reklamačného poriadku, ktoré zostávajú platné a účinné.